Salt Lake City International Airport, Salt Lake City, United States (SLC, KSLC)