Sabetha Municipal Airport, Sabetha, United States (K83, KK83)