Oryol Yuzhny Airport, Oakley, United States (OEL, UUOR)